,

ASTRUM


شرکت ASTRUM از سال 2012 شروع به کار نموده است .تمرکز اصلی این شرکت سازگاری محصولات با استانداردهای بی المللی و بهبود تولید مداوم است.

این شرکت از جدید ترین فناوری استفاده میکند .,


>


,


>


,


>

,


,


>

>